James Bond DB5


VOORWAARDEN EN BEPALING EAGLEMOSS LTD

 • VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 • PRIVACYBELEID
 • BELEID VOOR TOEGESTAAN GEBRUIK
 • LEVERINGSVOORWAARDEN

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden op grond waarvan u gebruik mag maken van deze website en daaraan gekoppelde webpagina's ("www.007db5.nl", "de website" of "site"), hetzij u een gast of een geregistreerde gebruiker bent. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens u gebruik van deze website maakt. Door deze website te gebruiken accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en stemt u in met de naleving ervan. Stemt u niet in met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan niet langer gebruik van onze website.
INFORMATIE OVER ONS
Deze website en daaraan gekoppelde webpagina's ("007db5.nl" of "de website") wordt beheerd door of namens Eaglemoss Ltd ("Eaglemoss", "wij" of "ons", naar gelang de context). Onze contactinformatie is als volgt: Eaglemoss Ltd, Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8TS Verenigd Koninkrijk. Ons BTW-nummer is GB 242 5983 47.
ONZE WEBSITE OPENEN
De toegang tot deze website is tijdelijk toegestaan en we behouden ons het recht voor de door ons op onze website geboden diensten in te trekken dan wel te wijzigen zonder kennisgeving (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk wanneer, om welke reden ook, onze website op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.
We kunnen van tijd tot tijd toegang tot (bepaalde delen van) onze website beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.
Wanneer u kiest voor of voorzien bent van een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of van andersoortige informatie als deel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie als vertrouwelijk te beschouwen. U mag deze informatie niet aan derden openbaar maken. We hebben het recht om op enig moment een gebruikersidentificatie of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u bedacht of door ons aan u toegewezen is, wanneer u, naar onze mening, hebt gefaald in het naleven van enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden.
Wanneer u onze website gebruikt dient u de bepalingen in ons BELEID VOOR TOEGESTAAN GEBRUIK na te leven.
U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle benodigde handelingen om toegang tot onze website te krijgen. U bent tevens verantwoordelijk voor de zorg dat alle personen die onze website openen via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij daaraan voldoen.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Materiaal dat in deze website is opgenomen of op deze website wordt getoond, behoort tot haar licentie-eigenaars. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten. Al deze rechten zijn voorbehouden.
U mag één kopie van op de website getoonde materialen afdrukken of downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, mits onze status (en die van alle vastgestelde bijdragende personen) als de auteur en eigenaar van het materiaal altijd wordt vertoond. U dient tevens alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen die in het materiaal zijn opgenomen (indien van toepassing) te behouden.
U mag het papier of de digitale kopieën van alle door u afgedrukte of gedownloade materialen niet aanpassen en mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andersoortige grafische uitingen los van de begeleidende tekst gebruiken.
U mag geen deel van de materialen op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden en mag geen deel van de inhoud van deze website op andere wijze distribueren, aanpassen, hergebruiken of opnieuw publiceren zonder onze toestemming.
Wanneer u een deel van onze website afdrukt, kopieert of download en daarmee inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden pleegt, vervalt uw recht op gebruik van deze website onmiddellijk en dient u, naar onze keuze, alle door u gemaakte kopieën van de materialen te retourneren dan wel te vernietigen.
VERTROUWEN OP GEPUBLICEERDE INFORMATIE
Commentaren en andere op onze website gepubliceerde materialen zijn niet bedoeld als advies waarop u uw vertrouwen moet stellen. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden, voortkomend uit het vertrouwen op deze materialen door enige bezoeker van onze website of door iedereen die is geïnformeerd over enig deel van de inhoud van de website, af.
ONZE WEBSITE VERANDERT REGELMATIG
We streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen derhalve de inhoud op enig moment wijzigen. Indien nodig kunnen we toegang tot onze website opschorten of de website definitief sluiten. Alle materialen op onze website kunnen op enig moment gedateerd zijn en we zijn onder geen beding verplicht deze materialen bij te werken.
ONZE AANSPRAKELIJKHEID
Uw gebruik en bezoek van de website geschiedt op eigen risico.
De op onze website getoonde materialen worden zonder garanties, voorwaarden of claims over de nauwkeurigheid aangeboden. In die mate waarin dat wettelijk is toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze bedrijfsgroep en derden die in relatie tot ons staan, het volgende uitdrukkelijk uit:
Alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuten, burgerlijke wetten of gelijkheidswetten.
Alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, gevolgschade of schade ontstaan door enige gebruiker met betrekking tot onze website of in relatie tot het (onvermogen tot) gebruik van of het gevolg van het gebruik van onze website, websites die aan onze website gekoppeld zijn en op deze website gepubliceerde materialen, inclusief, zonder beperking, alle aansprakelijkheid voor:
winst- of inkomstenderving;
verlies van uw bedrijf;
verlies van winsten of contracten;
verlies van geanticipeerde spaarsaldi;
gegevensverlies;
verlies van goodwill;
verspilde beheer- of kantoortijd; en
voor enig verlies of enige schade van welke soort ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of deze in ontstaan door onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien het was te voorzien, mits deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw tastbare eigendom voorkomt of enige andere claims voor rechtstreekse verliezen uitsluit die in een van de hierboven uiteengezette categorieën valt.
Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor dood en persoonlijke verwondingen, voortkomend uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze of fundamentele onjuiste voorstellingen of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van toepasselijke wetgeving.
INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEK AAN ONZE SITE
Eaglemoss streeft ernaar uw privacy te beschermen en leeft een privacybeleid na dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en dat u kunt bekijken door op de volgende link te klikken: PRIVACYBELEID. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking overeenkomstig dit beleid en garandeert u dat alle door u verstrekte informatie juist is.
TRANSACTIES DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN GEDAAN
Contracten voor de levering van goederen die overeengekomen worden via onze website of als gevolg van door u aan deze website gebrachte bezoeken vallen onder onze afzonderlijke LEVERINGSVOORWAARDEN.
MATERIALEN UPLOADEN NAAR ONZE WEBSITE
Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal naar onze website kunt uploaden of waarmee u contact kunt maken met andere gebruikers van onze website, dient u te voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons BELEID VOOR TOEGESTAAN GEBRUIK. Dit beleid maakt deel uit van deze voorwaarden. U garandeert dat al uw bijdrages aan deze normen voldoen en stelt daartoe alles in het werk. U stelt ons schadeloos voor elke inbreuk op deze garantie of inspanning.
Indien u materiaal op deze website indient of naar deze website upload (bijvoorbeeld grafische werken of afbeeldingen), dan worden deze materialen als niet-vertrouwelijk en oneigenlijk beschouwd. U stemt in dat Eaglemoss en anderen die deze website bezoeken bevoegd en gelicentieerd zijn om dergelijke materialen kosteloos te gebruiken, kopiëren, distribueren en openbaar te maken aan derden en dat dergelijke materialen op deze website vertoond kunnen worden. U bevestigt dat u bevoegd bent de door u aan ons verstrekte materialen in te dienen en neemt hierbij afstand van alle morele rechten die u op deze materialen hebt. We zijn tevens gerechtigd uw identiteit bekend te maken aan elke derde partij die beweert dat enige door u naar onze website geüploade of op onze website gepubliceerde materialen inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun privacyrechten maken.
We zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk aan enige derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige materialen die door u en andere gebruikers van onze website gepubliceerd worden.
We hebben het recht alle materialen of publicaties die u op onze website plaatst te verwijderen indien, naar onze mening, deze materialen niet voldoen aan de inhoudsrichtlijnen zoals uiteengezet in ons BELEID VOOR TOEGESTAAN GEBRUIK.
VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE AANVALLEN
U mag onze website niet misbruiken door wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere kwaadwillige of technologie schadende materialen te introduceren. U mag geen poging ondernemen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website draait of enige server, computer of database die aan onze website gekoppeld is. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of via een distributed denial-of-service-aanval.
We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door virus of door enig technologisch schadelijk materiaal waarmee uw computerapparatuur en gebruik van onze website worden geïnfecteerd.
Eaglemoss raadt u aan toereikende antivirussoftware en andere noodzakelijke beschermende software te installeren voordat u informatie vanaf deze pagina's downloadt. Eaglemoss heeft geen beheer over de inhoud van websites die u vanaf de website van Eaglemoss kunt bezoeken.
Eaglemoss accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies, enige schade, kosten, uitgaven of claims veroorzaakt door distributed denial-of-service-aanvallen, virussen of technologisch schadelijke materialen waardoor uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere gecontracteerde eigendomsmaterialen worden beschadigd als gevolg van het openen van de website van Eaglemoss of van het downloaden van op deze website gepubliceerde materialen of aan deze website gekoppelde websites.
LINKS NAAR ONZE WEBSITE
U mag koppelingen naar onze startpagina plaatsen mits u dat op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet geschaad wordt, noch u voordeel oplevert. U mag geen koppeling plaatsen op een manier waarop enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van ons deel wordt gesuggereerd waar deze associatie, goedkeuring of onderschrijving niet bestaat.
U mag geen koppelingen plaatsen op enige website die niet in uw bezit is.
Onze website mag niet in frames op een andere website getoond worden en u mag geen koppeling naar enig deel van onze website anders dan de startpagina maken. We behouden ons het recht voor zonder kennisgeving onze toestemming voor het maken van webkoppelingen in te trekken. De website vanwaar u een koppeling maakt, dient in alle opzichten te voldoen aan de inhoudsrichtlijnen zoals uiteengezet in ons BELEID VOOR TOEGESTAAN GEBRUIK.
Wilt u gebruik maken van onze website op een andere dan hierboven beschreven manier, stuur dan uw verzoek naar webmaster@eaglemoss.co.uk.
LINKS VANAF ONZE WEBSITE
Koppelingen of verwijzingen naar websites en verwijzingen naar producten en diensten die, indien aanwezig, door derde partijen worden aangeboden, zijn uitsluitend voor uw eigen gemak. Eaglemoss heeft de respectievelijke websites niet beoordeeld en heeft geen controle over (de inhoud van) enige website waarnaar op onze website wordt verwezen of die vanaf deze website toegankelijk is. Eaglemoss Ltd aanvaart geen aansprakelijkheid en wijst alle aansprakelijkheden ten aanzien van websites en de daarin opgenomen informatie, beheerd door derden die al dan niet op de Eaglemoss-website worden genoemd of waarnaar vanaf de Eaglemoss-website verwezen wordt, van de hand. Bovendien is het bestaan van een koppeling naar enige website op de Eaglemoss-website geen goedkeuring of onderschrijving van Eaglemoss inzake een dergelijke website, haar eigenaar of enige producten en diensten die op dergelijke gekoppelde website worden aangeboden. Koppelingen op onze website dienen dan ook niet als zodanig te worden gezien.
RECHTEN VAN DERDEN
Geen persoon dan een partij in deze overeenkomst heeft het recht om enige voorwaarde uit deze overeenkomst te bekrachtigen.
JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WETGEVING
Elke claim of elk geschil met betrekking tot de website van Eaglemoss valt onder de wetten van  England en Wales en wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over enige claim voortkomend uit of betrekking hebbend op een bezoek aan onze website.
HANDELSMERKEN
De titels van de collectie van Eaglemoss zijn al dan niet geregistreerde handelsmerken van Eaglemoss. Alle andere productnamen, handelsmerken, bedrijfsnamen en logo's die op de website worden getoond zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. U mag geen op de website vermeld handelsmerk gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Eaglemoss of enige partij die eigenaar is van deze handelsmerken.
VERANDERINGEN
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op enig moment herzien door deze pagina aan te passen. We verwachten van u dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om in kennis gesteld te worden van alle door ons aangebrachte wijzigingen: deze zijn bindend. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen tevens worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd.
UW ZORGEN
Hebt u zorgen over materialen op onze website, neem dan contact op via webmaster@eaglemoss.co.uk.
Dank u wel voor uw bezoek aan onze website.
Privacybeleid van de website: 007db5.nl.com

Deze website, 007db5.nl, en daaraan gekoppelde webpagina's ("007db5.nl" of "de website") wordt beheerd door of namens Eaglemoss Ltd ("Eaglemoss", "wij" of "ons", naar gelang de context).
Eaglemoss is toegewijd aan het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers van de website ("u") overeenkomstig toepasselijke wetten op gegevensbescherming. Hieronder wordt ons beleid voor privacy en gegevensbescherming uiteen gezet. 

Verzameling en gebruik van informatie van gebruikers
Wanneer u zich registreert op 007db5.nl of de website gebruikt, verzamelen we persoonlijke gegevens over u.

Persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres en e-mailadres, wordt verzameld via de bestel- en registratieformulieren op 007db5.nl, alsook via chatrooms en op andere manieren waarop u met ons via de website communiceert.

Wanneer u de website bezoekt verzamelen we tevens informatie over het gebruik van de website en informatie over uw computer en internetverbinding, waaronder het IP-adres van uw computer, het type en de versie van uw browser en het door u gebruikte besturingssysteem, uw internetdomein en, indien u via een link van een andere website op 007db5.nl aankwam, de URL van de verwijzende pagina.

We gebruiken de door ons via de website verzamelde informatie om:

 • bestellingen te kunnen leveren;
 • de door u geziene inhoud te personaliseren op basis van uw persoonlijke eigenschappen en voorkeuren;
 • u op de hoogte te stellen van relevante nieuwe producten en functies op 007db5.nl (onderhevig aan uw toestemming om dergelijke informatie te ontvangen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving);
 • u op de hoogte te stellen van relevante acties van 007db5.nl en van Eaglemoss Ltd. (onderhevig aan uw toestemming om dergelijke informatie te ontvangen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving);
 • derden met een goede reputatie in staat te stellen u informatie toe te sturen (onderhevig aan uw toestemming om dergelijke informatie te ontvangen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving);
 • voor zover dat in de praktijk haalbaar is, te zorgen dat onze website compatibel is met de browsers en besturingssystemen die door het merendeel van onze bezoekers gebruikt worden;
 • ons begrip van de klantbehoeften bij de ontwikkeling van 007db5.nl te verbeteren;
 • marketingprofielen te genereren;
 • ondersteuning te bieden bij de strategische ontwikkeling en statistische analyse; en
 • alle andere redelijkerwijs door ons en onze gelieerde organisaties verzochte taken uit te voeren met betrekking tot onze bedrijfsvoering of zoals wettelijk verplicht.


Eaglemoss Ltd opereert vanuit wereldwijde kantoren en kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan aan haar gelieerde organisaties, aan dienstverleners, professionele adviseurs, kredietregistratiebureaus en wetshandhavingsinstanties voor de hierboven en hieronder genoemde doeleinden. Eaglemoss en aan haar gelieerde organisaties en gegevensverwerkers streven ernaar aan de toepasselijke normen op het gebied van gegevensbeveiliging te voldoen voor de hierboven genoemde verwerkingsvormen.

Gebruikerskeuzes
Sommige van onze formulieren die persoonlijke gegevens vragen, kunnen u voorzien van een serie keuzemogelijkheden ten aanzien van promotieactiviteiten en andere communicatievormen.  U kunt zich in alle gevallen en op elk willekeurig moment afmelden om marketingberichten van ons te ontvangen.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat tijdens het bezoek aan 007db5.nl op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst. Met dit bestand kan de gebruiker snel en gemakkelijk op onze website navigeren. De cookie wordt gebruikt om terugkerende bezoekers en abonnees en geregistreerde personen te herkennen (cookies van geregistreerde personen of abonnees zijn gekoppeld aan hun e-mailadres, zodat we ze kunnen herkennen). Dit betekent in de praktijk dat u zich als geregistreerde persoon of abonnee niet iedere keer hoeft aan te melden. We gebruiken ook een cookie om de sessie van de gebruiker te volgen. We gebruiken deze informatie om te onderzoeken welke functies op de website het populairst zijn, zodat we 007db5.nl in het licht van onze analyse van het gebruik door personen kunnen ontwikkelen. Ook gebruiken we cookies en de door ons verzamelde informatie om u relevante inhoud te tonen.

U kunt cookies op elk moment van uw harde schijf verwijderen. Wanneer u deze cookies echter verwijdert, worden alle instellingen, zoals uw opgeslagen gebruikersnaam en wachtwoord, gereset wanneer u zich opnieuw aanmeldt.

U kunt 007db5.nl zelfs gebruiken wanneer u instelt dat uw browser geen cookies mag accepteren. Bepaalde functies en inhoud zijn echter niet voor u beschikbaar en u moet zich bij ieder bezoek aanmelden.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op:
www.cookiecentral.com.

Door de website te gebruiken stemt u in met bovenstaand gebruik van cookies tenzij u ervoor kiest om cookies op uw computer uit te schakelen door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.

E-mails
Eaglemoss en 007db5.nl maken gebruik van derden met een goede reputatie om de e-mails die u vanaf onze website kunt ontvangen te verzenden. Deze derden gebruiken unieke identificatiemiddelen en onzichtbare afbeeldingen (vaak "pixeltags" of "transparante GIF's" genoemd) om namens Eaglemoss Ltd te controleren of het bericht wordt geopend, in welk formaat het bericht wordt gelezen en of en op welke links wordt doorgeklikt, zodat we u meer relevante informatie kunnen tonen.

Beveiligingsbeleid
Eaglemoss Ltd heeft maatregelen genomen om te garanderen dat de persoonlijke gegevens van gebruikers niet worden misbruikt, per ongeluk worden vernietigd, verloren gaan of worden aangepast.

Er zullen situaties zijn waarin de klantinformatie naar instanties buiten Eaglemoss Ltd wordt verstrekt aan bovengenoemde organisaties, inclusief gegevensverwerkers (bijv. bureaus voor order fulfilment, databaseconsultants, etc.). Hoewel Eaglemoss ernaar streeft de toepasselijke beveiliging voor persoonlijke gegevens die in haar bezit en beheer zijn te implementeren, is internet geen veilig mechanisme. U stemt er daarom mee in dat u geen gevoelige persoonlijke gegevens aan de website verstrekt indien verlies of openbaarmaking van de informatie u aanzienlijke schade of tegenspoed kan opleveren.

Overzeese overdracht van persoonlijke gegevens
Omdat het internet een wereldwijde omgeving vormt, houdt het gebruik van internet om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken noodzakelijkerwijs in dat gegevens op internationaal niveau worden overgedragen, waaronder naar landen waar geen wetten inzake gegevensbescherming of privacy van kracht zijn die dezelfde bescherming bieden als beschikbaar is in uw thuisland. Daarom erkent u, wanneer u 007db5.nl bezoekt en elektronisch met ons communiceert, dat we op deze manier persoonlijke gegevens verwerken en stemt u daarmee in.
Kinderen onder 13
Kinderen onder de 13 jaar dienen geen persoonlijke gegevens in te dienen zonder de toestemming van hun ouder(s) of voogd.

Wijziging van deze verklaring
Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving en best practice voor verbeteringen van de functionaliteit en inhoud van 007db5.nl kunnen we ons privacybeleid veranderen. Wijzigingen worden in deze verklaring opgenomen. Daarom dient u deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in dat u regelmatig controleert op updates van dit privacybeleid en dat u wordt verondersteld met deze wijzigingen in te stemmen wanneer u deze website blijft gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn gegaan.
Wilt u een kopie van de informatie die Eaglemoss over u bewaart, neemt u dan in eerste instantie contact op met webmaster@eaglemoss.co.uk.

 


BELEID VOOR TOEGESTAAN GEBRUIK
Dit beleid voor toegestaan gebruik beschrijft de bepalingen tussen u als gebruiker of bezoeker van deze website en ons, op grond waarvan u onze website en gerelateerde webpagina's ("007db5.nl", "de website" of "site") kunt bezoeken. Dit beleid voor toegestaan gebruik is van toepassing voor alle gebruikers en bezoekers van onze website.
Door deze website te gebruiken accepteert u en stemt u in met al het beleid in dit beleid voor toegestaan gebruik, dat handelt als aanvulling op onze GEBRUIKSVOORWAARDEN.
Deze website en daaraan gekoppelde webpagina's ("www.007db5.nl", "de website" of "site") wordt beheerd door of namens Eaglemoss Ltd ("Eaglemoss", "wij" of "ons", naar gelang de context). Onze contactinformatie is als volgt: Eaglemoss Limited, Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, Verenigd Koninkrijk. Ons BTW-nummer is GB 242 5983 47. 
VERBODEN GEBRUIK
U mag onze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden.  U mag onze website niet gebruiken:

 • Op een manier die inbreuk vormt op enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regel.
 • Op een manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 • Om op enige wijze schade aan minderheden aan te brengen.
 • Om bewust materialen te verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of (her)gebruiken om een manier die niet voldoet aan onze INHOUDSRICHTLIJNEN [LINK NAAR ONDERSTAANDE].
 • Om ongewenste of onbevoegde advertenties of promotiematerialen of een andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te initiëren.
 • Om welbewust enige gegevens over te dragen of enige materialen te verzenden of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagregistratieprogramma's, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode die werd ontwikkeld om de werking van enige computerhardware of -software negatief te beïnvloeden bevatten.
 • Om zakelijke activiteiten uit te voeren

U stemt tevens in:

 • Dat u geen deel van onze website opnieuw produceert, dupliceert, kopieert of doorverkoopt in strijd met de bepalingen in onze GEBRUIKSVOOWAARDEN.
 • Dat u niet zonder bevoegdheid toegang verkrijgt tot of storingen oproept in onderstaande componenten, alsook dat u deze niet beschadigt of onderbreekt:

enig deel van onze website;
enige apparatuur of netwerken waarop onze website is opgeslagen;
enige software die wordt gebruikt in dienst van onze website; of
enige apparatuur of netwerk of software die in het bezit is van of gebruikt wordt door een derde partij.
INTERACTIEVE DIENSTEN
We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze website aanbieden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Chatrooms.
 • Fora.

Wanneer we een interactieve dienst aanbieden, beslissen we in ieder geval naar ons eigen goeddunken of het, in het licht van deze risico's, van toepassing is om de bewuste dienst te modereren (inclusief de soort moderatie). We zijn echter niet verplicht om enige interactieve dienst die we op onze website aanbieden te controleren, te bewaken of te modereren. We wijzen expliciet onze aansprakelijkheid voor verliezen of beschadigingen die voortkomen uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsrichtlijnen af, ongeacht of de dienst wordt gemodereerd of niet.
We adviseren ouders die hun kinderen toe te staan een interactieve dienst te gebruiken, te communiceren met hun kinderen over online veiligheid. Moderatie is ook niet absoluut veilig.
INHOUDSRICHTLIJNEN
Deze inhoudsrichtlijnen zijn van toepassing op alle materialen die u via onze website aanlevert (bijdragen) en op alle daaraan gekoppelde interactieve diensten.
U dient te voldoen aan de geest en letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk deel van elke bijdrage, alsook op de bijdrage in zijn geheel.
Bijdragen moeten:

 • Nauwkeurig zijn (als ze feiten bevatten).
 • Volledig gehouden worden (wanneer ze meningen bevatten).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in GB en in elk land waarin ze worden gepubliceerd.

Bijdragen mogen niet:

 • Materialen bevatten die voor enige persoon lasterlijk zijn.
 • Obscene, aanvallende, hatelijke of opruiende materialen bevatten.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld aanmoedigen.
 • Aanzetten tot discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Inbreuk maken op een auteursrecht, databaserecht of handelsmerk of ander recht van enige persoon.
 • Naar waarschijnlijkheid mensen bedriegen.
 • Inbreuk maken op enig wettelijke verplichting van een derde, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensverplichting.
 • Aanzetten tot illegale activiteiten.
 • Bedreigend of misbruikend zijn of inbreuk maken op de privacy van een persoon, alsook niet ergernis, ongemak of nodeloze boosheid veroorzaken.
 • Enige persoon kwellen, ergeren, in verlegenheid brengen, alarmeren of anderszins ergeren.
 • Worden gebruikt om iemand te imiteren of om uw identiteit of gelieerdheid aan een persoon op onjuiste wijze voor te stellen.
 • De indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn als dat niet het geval is.
 • Enige onwettige actie, zoals (uitsluitend ter illustratie) inbreuk op auteursrechten of misbruik van computers, promoten, aanmoedigen of ondersteunen.

OPSCHORTING EN BEËINDIGING
We bepalen naar ons eigen goeddunken of er door uw gebruik van onze site een inbreuk op dit beleid voor toegestaan gebruik heeft plaatsgevonden.  Wanneer er een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen we de door ons goed gedachte actie ondernemen. 
Het niet naleven van dit beleid voor toegestaan gebruik resulteert in een materiële inbreuk op de GEBRUIKSVOORWAARDEN van deze website op grond waarvan u onze website mag gebruiken en kan resulteren in het feit dat we, naar ons eigen goeddunken, een deel of alle van de volgende acties kunnen ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijk of permanente verwijdering van alle door u op onze website geüploade publicaties of materialen.
 • Waarschuwing aan uw adres.
 • Rechtsgang tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de inbreuk.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties, waarvan wij denken dat dat redelijkerwijs nodig is.

We sluiten aansprakelijkheid voor acties in reactie op inbreuk van dit beleid voor toegestaan gebruik uit.  De in dit beleid beschreven reacties zijn niet uitsluitend en we kunnen andere acties ondernemen waarvan wij denken dat die redelijkerwijs van toepassing zijn.
WIJZIGINGEN IN DIT BELEID VOOR TOEGESTAAN GEBRUIK

We kunnen dit beleid voor toegestaan gebruik op enig moment herzien door deze pagina aan te passen. We verwachten van u dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om in kennis gesteld te worden van alle door ons aangebrachte wijzigingen: deze zijn juridisch bindend. Sommige bepalingen in dit beleid voor toegestaan gebruik kunnen tevens worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

We gebruiken cookies en andere technologie om je te herkennen en het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Door het gebruik van deze site stem je in met ons Cookies Beleid.